WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/185/2005/art.14a
Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/ryczalt-ewidencjonowany-stawki-podatku_art10515.html
Meta keywords: ryczałt ewidencjonowany, stawki podatku
Meta description: Czy limit 4000 EURO określony w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt&oac
Tresc:

Czy limit 4000 EURO określony w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.) dotyczy każdego z małżonków, czy jest dla nich wspólny.

 

P O S T A N O W I E N I E

 


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 07.03.2005r. /uzupełniony 05-04-2005r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 


stwierdza


- iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE

 


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zarówno Pani jak i mąż osiągacie przychody z tytułu najmu , które opodatkowujecie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. We wniosku pyta Pani czy limit 4000 EURO określony w przepisie art 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.) dotyczy każdego z małżonków , czy jest dla nich wspólny.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a. ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przychody z najmu opodatkowane są według stawki 8,5%, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza równowartości 4.000 euro i przy zastosowaniu 20% stawki od nadwyżki uzyskanego przychodu ponad tę kwotę- zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w/cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2005 roku stawkę ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów uzyskiwanych z tytułu umów najmu

- w wysokości 8,5% stosuje się jeżeli kwota przychodów w roku podatkowym nie przekracza 17.514,80 zł. (4.000 euro x 4,3787 zł.), a stawkę 20% stosuje się od nadwyżki uzyskanego przychodu ponad tę kwotę.

Natomiast stosownie do przepisu art 12 ust.11 cyt ustawy w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy łącznie obojga małżonków. A zatem kwota 4000 EURO dotyczy obojga małżonków.

Powyższa interpretacja:

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów prawa, które były jej przedmiotem;

- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.


Pouczenie:
Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

 

2005-06-06 


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.