WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.1-412/07/ZDB
Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/podatek-podatek-ryczaltowy-podatek-ryczaltowy-od-sprzedazy-podatek-ryczaltowy-od-sprzedazy-nieruchomosci-sprzedaz-sprzedaz-mieszkania-zryczaltowany-podatek-od-towarow-i-uslug_art13674.html
Meta keywords: podatek, podatek ryczałtowy, podatek ryczałtowy od sprzedaży, podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż, sprzedaż mieszkania, zryczałtowany podatek od towarów i usług
Meta description: Pytanie: Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez osobę nie będącą w związ
Tresc:

Pytanie:
Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez osobę nie będącą w związku małzeńskim spoczywa wyłącznie na niej, czy równiez na małżonku ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.05.2007r., w części dotyczącej opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania nabytego przez małżonka przed zawarciem związku małżeńskiego.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 22.05.2007r. wynika, iż nabył Pan jako kawaler mieszkanie, które sprzedał przed upływem 5 lat od daty zakupu. Pytanie sprowadza się do ustalenia czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży spoczywa wyłącznie na Panu ?
Zdaniem Pana sprzedaż mieszkania wywoła obowiązek podatkowy w podatku dochodowym tylko w stosunku do niego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są m. in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (...) - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Na mocy art. 28 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007r. o podatku dochodowym, podatek od przychodu, z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabył Pan na podstawie umowy sprzedaży w 2001r., będąc kawalerem. Dokonując odpłatnego zbycia tego lokalu był Pan żonaty. Jeżeli nie zawarł Pan umów majątkowych małżeńskich przenoszących prawa na małżonkę, to prawo do tego lokalu stanowi Pana majątek osobisty nie wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków.

Wobec powyższego zobowiązanie podatkowe w 10 % zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia tego lokalu ciąży na Panu.

Powołane wyżej przepisy odnoszą się do transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych przez podatnika.

Przed notariuszem złożył Pan również oświadczenie, że przedmiotowe prawo do lokalu wolne jest od zobowiązań podatkowych, wszelkich zajęć i obciążeń w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.
W związku z powyższym tylko Pan miał prawo rozporządzać nabytą indywidualnie nieruchomością i tylko na Panu ciążą zobowiązania podatkowe z tytułu jej odpłatnego zbycia.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje Pana stanowisko - za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.


2007-06-28


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.