WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.2-412/07/ZDB
Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/podatek-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-podatek-ryczaltowy-podatek-ryczaltowy-od-sprzedazy-podatek-ryczaltowy-od-sprzedazy-nieruchomosci-sprzedaz-sprzedaz-gruntow-sprzedaz-mieszkania-sprz_art13673.html
Meta keywords: podatek, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek ryczałtowy, podatek ryczałtowy od sprzedaży, podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż, sprzedaż gruntów, sprzedaż mieszkania, sprzedaż praw
Meta description: Pytanie: Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonków, którzy w dacie na
Tresc:

Pytanie:
Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonków, którzy w dacie nabycia jeszcze małżeństwa nie zawarli i prawa do lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie, spoczywa w równych częściach na małżonkach ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.05.2007r., w części dotyczącej opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki nabytej przez dwie osoby fizyczne oraz lokalu mieszkalnego nabytego przez małżonków.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 22.05.2007r. wynika, iż dwie osoby fizyczne nie spokrewnione nabyły działkę gruntu, w okresie późniejszym zawarli związek małżeński, następnie już jako małżeństwo nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Nastąpiła sprzedaż ww. nieruchomości i prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty nabycia. Pytanie sprowadza się do ustalenia czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości i prawa do lokalu mieszkalnego spoczywa w równych częściach na małżonkach ?
Zdaniem Państwa sprzedaż działki i lokalu mieszkalnego wywoła obowiązek zapłaty podatku przez małżonków w równych częściach.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) i lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (...) - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Na mocy art. 28 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według zamieszkania podatnika.

W myśl art. 6 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Stosownie do treści art. 31 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga z małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Art. 33 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zalicza do majątku osobistego każdego z małżonków, między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami. W myśl art. 196 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), współwłasność jest współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną, zgodnie z art. 197 ustawy Kodeks cywilny domniemywa się, że udziały we współwłasności małżeńskiej są równe.

W związku z powyższym,uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości będącej we wspólnej własności małżonków opodatkowuje się odrębnie u każdego z małżonków (współwłaścicieli) proporcjonalnie do udziału we współwłasności, jeżeli nieruchomość nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego lub w równych częściach, jeżeli nabycia dokonano w czasie trwania małżeństwa.

W związku z opisanym stanem faktycznym i prawnym sprzedaż działki i lokalu mieszkalnego wywoła obowiązek zapłaty podatku przez małżonków w równych częściach.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje Państwa stanowisko za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.


2007-06-28


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.