WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/129/84/05/BJ
Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/materialy-reklamowe-odliczenie-podatku-od-towarow-i-uslug-probki-probki-materialow-zakup_art3811.html
Meta keywords: materiały reklamowe, odliczenie podatku od towarów i usług, próbki, próbki materiałów, zakup
Meta description: Pytanie: Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i info
Tresc:

Pytanie:
Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klientom.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu 18.08.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klientom - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 18.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Stan faktyczny:
Wnioskodawca zajmuje się działalnością handlową i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Podatnik zakupuje drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim kontrahentom. W związku z powyższym ma wątpliwości co do treści art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów iusług, który wyłącza z opodatkowania czynności przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klientom.
Zdaniem Podatnika przedsiębiorstwo ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek i prezentów małej wartości na rzecz swoich kontrahentów, a wynika to z ogólnej zasady prawa do odliczenia podatku naliczonego, z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. Powyższy przepis statuuje ogólną zasadę odliczania podatku naliczonego od towarów, które są wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanej.
Odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy zwrócić uwagę, iż stosownie do przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów przekazania przez podatnika drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.
Mimo, że przekazanie tych towarów nie stanowi czynności opodatkowanej to zgodnie z zapisem art. 86 ust. 8 pkt 2 przywołanej ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 jeżeli imporowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7.
Reasumując Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klontrahentom.
Mając na uwadze powyższe, prezentowane przez podatnika stanowisko jest prawidłowe.

2005-10-17 


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.