WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-44/05/EN
Autor: Izba Skarbowa w Warszawie
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/import-uslug-sprzedaz-stawka-preferencyjna-podatku-uslugi-transportu-miedzynarodowego_art3377.html
Meta keywords: import usług, sprzedaż, stawka preferencyjna podatku, usługi transportu międzynarodowego
Meta description: Pytanie: Czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-teryto
Tresc:

Pytanie:
Czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-terytorium poza Wspólnotą i czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju?

 

DECYZJA

 


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art.2 ust.9, art. 17 ust.1 pkt 4, art. 27 ust.2 pkt 2, art. 83 ust.1 pkt 23, ust.3 pkt 1, ust.5 pkt 1, 2, 3, art. 106 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.05.2005r., wniesionego przez P. X na postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 09.05.2005r.: nr 1471/NTR2/443-107a/05/MŻ, dotyczące możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-terytorium poza Wspólnotą; nr 1471/NTR2/443-107b/05/MŻ, dotyczące możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 


postanawia

 


odmówić zmiany postanowień Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

 


UZASADNIENIE

 


Pismem z dnia 15.02.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji, dotyczącej:

a) możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-terytorium poza Wspólnotą;

b) możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju.

Przy czym w odniesieniu do drugiego zagadnienia Strona wskazała, iż usługa nabywana od podatnika trzeciego oraz od podatników podatku od wartości dodanej, później sprzedawana podatnikom VAT jest usługą transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 0%.

Ponadto Strona podkreśliła, że zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 w/w ustawy jako usługobiorca usług świadczonych przez podatników z krajów trzecich i podatników podatku od wartości dodanej, ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu importu usług oraz wystawić fakturę VAT stosownie do art. 106 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług, ze stawką właściwą dla usługi transportu międzynarodowego, tj. 0%.

Jednocześnie Strona zauważyła, iż mając na uwadze § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący od dnia 19 października 2004r., podatnik wykazuje na fakturze VAT sprzedaż ze stawką 0% łącznie dla odcinka krajowego oraz odcinka pokonanego środkami transportu lotniczego.

Postanowieniem z dnia 09.05.2005r., nr 1471/NTR2/443-107a/05/MŻ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony odnośnie możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-terytorium poza Wspólnotą za nieprawidłowe.

Natomiast postanowieniem z dnia 09.05.2005r., nr 1471/NTR2/443-107b/05/MŻ organ pierwszej instancji uznał stanowisko Strony w kwestii możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju za prawidłowe.

Na powyższe postanowienia Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Zażalenie Strony nie zawiera żadnego zarzutu przeciw wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postanowieniom. Strona jedynie podnosi, iż jest dla Niej niezrozumiałe stanowisko zawarte w żalonych postanowieniach i wnosi o uchylenie w/w postanowień Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strona do protokołu z dnia 17.06.2005r. z zapoznania Jej z dowodami i materiałami przedmiotowej sprawy dołączyła jako załącznik do zażalenia odręcznie sporządzony schemat przedstawionego zarówno w piśmie z dnia 15.02.2005r., jak i w zażaleniu z dnia 18.05.2005r. stanu faktycznego.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz po rozpatrzeniu zażalenia zważył, co następuje:


Stosownie do art. 83 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 23 w/w ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W myśl art. 83 ust.3 pkt 1 tej ustawy, przez w/w usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż tylko usługa transportowa, spełniająca kryteria określone w art. 83 ust.3 ustawy o VAT będzie uznana za usługę transportu międzynarodowego, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 23 w/w ustawy. Należy natomiast podkreślić, że podstawowym kryterium niezbędnym do oceny, czy transport tego rodzaju podlegać będzie opodatkowaniu VAT, czy też nie, jest prawidłowe określenie miejsca świadczenia dla tych usług.

Zgodnie z art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług transportowych-miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt. 4.

Natomiast w myśl art. 17 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego-miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Organ odwoławczy podkreśla, iż tylko w sytuacji świadczenia usługi transportu międzynarodowego za pomocą w/w środków transportu miejscem świadczenia w/w usługi będzie terytorium kraju i podlegać będzie ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

Ponadto stosownie do art. 106 ust.7 w/w ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust.2 i art. 8 ust.2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze.

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, świadczy Ona usługi transportu międzynarodowego przy wykorzystaniu obcej floty powietrznej oraz taboru samochodowego. Strona, organizując transport międzynarodowy zamawia usługę transportu towarów u polskich, uprawnionych przewoźników drogowych na przewiezienie towaru z terytorium Polski do lotniska na terytorium Wspólnoty, gdzie następuje jego załadunek na samolot i wywóz tego towaru (transportem lotniczym) poza terytorium Wspólnoty. Ponadto należy zauważyć, że Strona zakupuje w/w usługi transportu od podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, podzielając stanowisko Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, zaprezentowane w postanowieniu nr 1471/NTR2/443-107a/05/MŻ z dnia 09.05.2005r. stwierdza, że w zaistniałym stanie faktycznym w/w usługa transportu międzynarodowego (tj. transportu towaru z Polski przez terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty do państwa poza terytorium Wspólnoty) podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 0%, przy odpowiednim udokumentowaniu, o którym mowa w art. 83 ust.5 ustawy o VAT, w części usługi wykonywanej na terytorium Polski, a poza tym terytorium czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, co wynika wprost z wyżej zacytowanego przepisu art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników z krajów trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju, organ odwoławczy wskazuje, iż w tej kwestii również podziela zdanie organu pierwszej instancji przedstawione w postanowieniu nr 1471/NTR2/443-107b/05/MŻ z dnia 09.05.2005r., w którym uznano stanowisko Strony, wyrażone w piśmie z dnia 15.02.2005r. za prawidłowe. A zatem, w przypadku nabycia przez Stronę usług transportu międzynarodowego (w rozumieniu art. 83 ust.3 ustawy o VAT) od podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju dochodzi do importu usług, z tytułu którego podatnikiem VAT jest usługobiorca, czyli Strona. W/w import usług transportu międzynarodowego jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% w zakresie w jakim usługi te są opodatkowane VAT w Polsce w/w stawką (przy prawidłowym udokumentowaniu tych czynności, o którym mowa w art. 83 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług), ze względu na to, iż miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.


Referencje

2006-06-20


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.