WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/71/05
Autor: Urząd Skarbowy w Legnicy
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/dowody-zrodlowe-uslugi-budowlane-_art67.html
Meta keywords: dowody źródłowe, usługi budowlane
Meta description: Pytanie: Jakie dokumenty, dowody wystarczająco świadczą o wykonaniu usługi budowlanej na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii. Jed
Tresc:

Pytanie:
Jakie dokumenty, dowody wystarczająco świadczą o wykonaniu usługi budowlanej na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii.


Jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych usług budowlanych i jako podwykonawca polskiej firmy będzie świadczyć usługę budowlaną polegającą na położeniu posadzki w obiektach sportowych położonych na terytorium Wielkiej Brytanii - co zostanie udokumentowane fakturą VAT wystawioną dla polskiego zleceniodawcy.
W związku z powyższym zaistniała wątpliwość w zakresie dotyczącym prawidłowego udokumentowania faktu miejsca położenia nieruchomości, tj. czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wyżej opisane okoliczności faktyczne będzie protokół odbioru robót oraz umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy Spółką a polskim zleceniodawcą, w której zostanie określony zakres robót oraz miejsce położenia nieruchomości?
Zdaniem podatnika powyższe dokumenty są wystarczającą podstawą do potwierdzenia faktu wykonania przedmiotowej usługi w Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowania oraz koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.
Skoro opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega (m. in.) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT), zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem świadczenie usług poza granicami kraju, czyli - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - świadczenie usług na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii.
Wystawiając fakturę stwierdzającą świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego (jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub- w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze) należy mieć na uwadze treść § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798), w myśl którego, w sytuacji o której mowa wyżej mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 9, 11-23 i 26 tegoż rozporządzenia. Zatem w fakturze należy umieścić adnotację, iż podatek rozlicza nabywca, jak również inne dane szczegółowo wskazane w powołanych wyżej przepisach rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r.
Natomiast przepisy prawa materialnego regulujące poszczególne kwestie z zakresu podatku od towarów i usług (wyżej cytowana ustawa o VAT oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy)nie regulują zagadnienia prawidłowego udokumentowania (udowodnienia) faktu miejsca położenia nieruchomości (poza granicami kraju). Należy zatem kierować się treścią art. 180 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, w myśl którego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2 oraz materiały zgromadzone w toku prawomocnego zakończonego postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa).
Zatem, mając na uwadze powyższe normy prawne oraz wskazane przez stronę okoliczności faktyczne sprawy, będącej przedmiotem wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, dowodami potwierdzającymi fakt wykonania usługi na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii mogą być wymienione przez Spółkę dokumenty, jednakże należy mieć na uwadze, że organ podatkowy ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 191 Ordynacji podatkowej).
 
2005-11-22


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.