WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH
Twoja wyszukiwarka

  INTERPRETACJE PODATKOWE, INTERPRETACJE PODATKOWE 2014

Tytuł: Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-4/07/DW
Autor: Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim
Link: http://interpretacjepodatkowe.eu/modules/articles/adwokat-dzialalnosc-pozarolnicza-koszty-uzyskania-przychodow-skladka-czlonkowska_art13690.html
Meta keywords: adwokat, działalność pozarolnicza, koszty uzyskania przychodów, składka członkowska
Meta description: Pytanie: Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na potrzeby Izby Adwokackiej w wysokości 65,00
Tresc:

Pytanie:
Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na potrzeby Izby Adwokackiej w wysokości 65,00 zł miesięcznie?Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na szkolenie aplikantów I grupy w wysokości 299.70 zł miesięcznie?

Postanowienie

Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w związku z wnioskiem z dnia 11.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym

postanawia

uznać stanowisko podatnika zawarte w piśmie za prawidłowe w kwestii dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na potrzeby Izby Adwokackiej od aplikantów adwokackich oraz opłaty poniesionej za szkolenie aplikantów .

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11.06.2007r. Pan XX zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek miesięcznych na potrzeby Izby i opłaty za szkolenie aplikantów adwokackich do Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie " Doradztwo Prawne" opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Jest aplikantem adwokackim wykonującym usługi na rzecz dużej kancelarii adwokackiej, zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 24 września 2006r. ustalona została składka miesięczna na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich w wysokości 65,00 zł, płatna na konto Izby do 30-go każdego miesiąca.

Uchwałą Izby Adwokackiej z dnia 23 marca 2006r. postanowiono o ustaleniu opłaty za szkolenie aplikantów adwokackich I grupy w wysokości 3.596,40 zł płatnej w 12-tu miesięcznych ratach tj.299,70 zł płatne na konto Izby do 10-go dnia miesiąca.W złożonym wniosku podatnik sformułował dwa pytania:

1.Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na potrzeby Izby Adwokackiej w wysokości 65,00 zł miesięcznie?

2.Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę za szkolenie aplikantów I grupy w wysokości 299,70 zł miesięcznie?

W ocenie podatnika składki na potrzeby Izby Adwokackiej w pełnej wysokości jak również opłaty za szkolenie aplikantów stanowią koszt uzyskania przychodów, ponieważ przynależność do tej Izby korporacyjnej jest obowiązkowa, jak również szkolenia aplikantów, gdyż nie odbywając tego szkolenia podatnik nie będzie mógł przystąpić do egzaminu na aplikację adwokacką - ma tu zastosowanie przepis art.23 ust.1 pkt.30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wyjaśnia, co następuje:

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów definiuje art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), zgodnie z którymi, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu, decydującym dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek:

-aby uznać dany wydatek za koszt podatkowy musi on być poniesiony w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz

-nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, nie uznawanym ustawowo za koszt podatkowy.

Sformułowana w tym przepisie definicja oznacza, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty (bezpośrednio i pośrednio) związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów.

W świetle art.23 ust.1 pkt.30 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ( z określonymi w tym pkt. wyjątkami).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik opłaca składki na rzecz Okręgowej Izby Adwokackiej. Przynależność podatnika do tego samorządu zawodowego jest obowiązkowa, gdyż nawiązuje się ona z mocy prawa wynikającego z art.2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2002r. Nr 123 poz.1058 z późn. zm. ). Wysokość składki uchwalona jest przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej na podstawie art.40 pkt.3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Zatem poniesiona opłata na rzecz Izby Adwokackiej ma charakter obligatoryjnego kosztu.

W konsekwencji powyższych przepisów wpłacona składka na rzecz samorządu adwokackiego jak i opłaty za szkolenie aplikantów adwokackich I grupy stanowią w rozumieniu treści art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z uwagi na fakt, iż jej niepłacenie powoduje utratę możliwość uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie usług adwokackich. Wydatek ten nie jest też wymieniony w art.23 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., który jest katalogiem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

A zatem w świetle przedstawionych przepisów prawa, zarówno składka na potrzeby Izby Adwokackiej jak i składka za szkolenie aplikantów I grupy stanowią koszt uzyskania przychodów.

Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, iż stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 11.06.2007 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wyżej wymienionych składek jest prawidłowe.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwej dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5 art.14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art.14a § 4 w związku z art.236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jt. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zmianami) zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 58 za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


2007-08-03


 

Na poniższej stronie znajdują się interpretacje podatkowe 2014 oraz interpretacje podatkowe 2013. W serwisie interpretacje podatkowe jest ulokowanych wiele artykułów. Baza danych daje odpowiedzi na na wiele pytań: interpretacje podatkowe vat i interpretacje podatkowe ministra finansów to tylko ułamek zasobów. Każda interpretacja podatkowa opisana jest w przejrzysty sposób. Wszyscy mogą bezpłatnie skorzystać z wyszukiwarka interpretacji podatkowych, która znajduje się na samym środku strony. Zapraszamy na interpretacje podatkowe indywidualne.